Giới thiệu chung

 I. Thành lập

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 2900329270, do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp ngày 21 tháng 5 năm 1997. Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 09 tháng 06 năm 2009.

 

 II. Tên công ty

 

1. Tên hợp pháp của Công ty viết bằng tiếng Việt:

 

C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Thiªn Phó

 

2. Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

 

Thien phu company limited

           Tên viết tắt:                  thien phu co.,ltd

 

 

III. Trụ sở đăng ký của công ty:

Trụ sở chính: Số 18 Đường Ngô Đức Kế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383. 563 507   -   Fax: 0383. 582 248

Website: http//:www.thienphu.vn 

 

IV. Người đại diện theo pháp luật:

1. Bà: Chu Thị Thành

   Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên 

                                          

Chu thi Thanh Pho tong GD.jpg                                           

                                                 Bà Chu Thị Thành

      

 

 

 

A- CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
1- Chi nhánh - Nhà máy sản xuất bao bì Carton.
- Địa chị: Xã Nghi Khánh - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 84-0383-951174                                  Fax: 84-0383-951545
- E-Mail:
nhamaybaobi@thienphu.vn          
2- Chi nhánh - Nhà máy sản xuất giấy Kraft.
- Địa chị: Xã Nghi Thuận - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 84-0383-215118                                   Fax: 84-0383-791559
- Email:
nhamaygiay@thienphu.vn
3- Chi nhánh - Kho bãi cảng Thiên Phú.
- Địa chị: Ph¬ường Thu Thuỷ - Thị Xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 84-0383-949838                                    Fax: 84-0383-949838
- E-Mail:
khobaicang@thienphu.vn


B- ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
1- Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào - Thiên Phú.
- Địa chỉ: 201/08 khối 12 Bản Nasay, Huyện Saysettha, thủ đô Viêng chăn- Lào
- Điện thoại: (+856-21) 990079                                Fax: (+856-21)265002
- E-Mail:
khoangsanlao@thienphu.vn


C. CÁC ĐƠN VỊ CÓ CỔ PHẦN CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY
1- Công ty cổ phần Thiên Minh Đức
- Địa chỉ: Số 18 Đường Ngô Đức Kế – TP Vinh – Nghệ An
- Điện thoại: 0383.563507                                         Fax: 0383.582248
- E-Mail:
thienminhduc@thienphu.vn
1.1 .Chi nhánh công ty CP Thiên Minh Đức tại Thị xã Cửa Lò
- Khách sạn Hoa Biển
- Địa chỉ: Số 98 Đường Bình Minh Thị Xã Cửa Lò
- Điện thoại: 038.3955777                                        Fax: 0383.824259
- E-mail:
khachsanhoabien@thienphu.vn
1.2. Chi nhánh công ty CP Thiên Minh Đức tại xã Hoà Sơn.
- Địa chỉ: Xã Hoà Sơn- Huyện Đô Lương – Nghệ An.
2- Công ty cổ phần Trung Long
Địa chỉ: Số 2 Phường Lê mao- Thành phố Vinh- Nghệ an
 

 

Tên, hình thức, trụ sở chính, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị thành viên, đơn vị có cổ phần của thành viên công ty TNHH Thiên phú.